1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Van Eldijk Studio’s (hierna Van Eldijk) en haar opdrachtgever. Van Eldijk handelt ook onder de volgende bedrijfsnaam: Van Eldijk Internetbureau. Het accepteren van een offerte houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt aanvaard door de opdrachtgever.

2 Levering

De door partijen afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn dient de opdrachtgever Van Eldijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Van Eldijk dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3 Annuleren of beëindigen opdracht

In het geval dat de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept dient de opdrachtgever 50% van de projectprijs te betalen aan Van Eldijk. Dit om gemaakte kosten en gemiste inkomsten van het niet kunnen aannemen van andere opdrachten af te dekken.

4 Offertes en aanbiedingen

De door Van Eldijk gemaakte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en 3 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief btw. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de offerte of aanbieding in die gevallen waarin er sprake is van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor er extra werk verricht is. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

5 Betalingstermijnen

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische (e-mail) facturatie door Van Eldijk. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten zoals de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6 Oplevering website / internetapplicatie

De website of internetapplicatie wordt als opgeleverd beschouwd wanneer alle werkzaamheden binnen de offerte zijn voltooid en de opdrachtgever toegang heeft verkregen tot de website of internetapplicatie. 6 maanden na facturatie van de laatste deelbetaling wordt de website en/of internetapplicatie als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen of verbeteringen niet meer kosteloos uitgevoerd.

7 Kosten Support & Update abonnementen

Facturering van Support & Update abonnementen gebeurt per jaar vooraf.

8 Fair Use Policy Support

Van Eldijk hanteert geen vaste limiet op het aantal keer dat een abonnee van het Support & Update Abonnement gebruik mag maken van de aangeboden supportservice. Dit betekent echter niet dat Van Eldijk ongelimiteerd gebruik hiervan toestaat. Om excessief gebruik te voorkomen heeft Van Eldijk het recht om in te grijpen wanneer een abonnee structureel en significant meer gebruik maakt van de supportservice dan een gemiddelde abonnee. Indien, naar de mening van Van Eldijk, de abonnee structureel meer dan gemiddeld gebruik maakt van de dienst, zal Van Eldijk de opdrachtgever hierover informeren. Indien het structurele excessief gebruik zich hierna voortzet, is Van Eldijk gerechtigd het additionele gebruik aan de opdrachtgever in rekening te brengen, de dienstverlening aan de opdrachtgever buiten gebruik stellen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij Van Eldijk.

9 Supportwerkzaamheden

Bij afname van een Support & Update abonnement kan de abonnee via het door Van Eldijk aangeboden supportticketsysteem vragen stellen. Onder support vallen websitegerelateerde vragen of het vragen van hulp bij het beheren van het CMS. Het uitvoeren van werkzaamheden, het uitvoeren van aanpassingen aan het CMS, webdesign of de code vallen hier niet onder.

10 Consequenties van wanbetaling

Van Eldijk behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever de website of internetapplicatie voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen door een mededeling, en databasediensten, evenals andere diensten en of werkzaamheden, op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan door de opdrachtgever.

11 Uitbesteed werk

Van Eldijk is niet verplicht om het inschakelen van derden aan de opdrachtgever te melden, behalve als hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

12 Eigen promotie

Van Eldijk heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar maakt zal Van Eldijk deze publiciteit of promotie naar wens van de opdrachtgever aanpassen of beëindigen.

13 Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Van Eldijk voor schade op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van de overeengekomen projectprijs.

14 Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Van Eldijk voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten of portretrechten betreffende materialen die als voorbeeld gebruikt worden bij de presentatie en oplevering van de website.

15 Overmacht

Bij overmacht heeft Van Eldijk het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat zij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, volgens art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Indien Van Eldijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

16 Garantie geleverd werk

Van Eldijk staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geproduceerde designs, code of templates gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering. De garantie bestaat daarin, dat Van Eldijk de gebreken aan het geleverde werk gedurende de eerste 12 maanden na (op)levering zo spoedig mogelijk en geheel voor haar eigen rekening herstelt, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde zorg draagt, dan wel het geleverde vervangt door een gelijkwaardig product met tenminste dezelfde functionaliteit. Gebreken die ontstaan zijn binnen opensource-code, modules, plug-ins, templates, fonts of techniek die niet door Van Eldijk is ontwikkeld of ontworpen vallen niet onder de garantie en verantwoordelijkheid van Van Eldijk. Ook het ondeskundig omgaan met de website of internetapplicatie valt niet onder garantie. Het herstellen of vervangen van deze gebreken zal apart worden berekend.